Historia

 

Vid ett samtalsmöte i juni 1941 kring ämnet "Ungdom och fritid" anordnat av Linköpings kristna samarbetsråd valdes en kommitté på 5 personer som fick i uppdrag att taga initiativ till att bildandet av ett s.k. ungdomsråd.

Detta skulle vara ett gemensamt organ för alla sammanslutningar, som arbeta på ungdomars andliga och fysiska fostran och ha till uppgift att söka åstadkomma samarbete för lösandet av aktuella ungdomsproblem, såsom fritidsproblem och nöjesfrågor, utbildnings- och studiefrågor, sociala problem o.s.v.

 

I kallelsen till årsmötet den 9/2-42 har interimsstyrelsen redogjort för det arbete som gjorts. Här märks förslag till stadgar, planläggning av en ungdomsutställning samt tankar att tillsammans med olika organisationer verka för åstadkommandet av ungdomsgårdar och samlingslokaler. Ett utskott arbetar med förberedelser för anordnande av ungdomsaftnar.

 

Beträffande  ekonomin tar årsmötet beslut om att varje förening beviljar ungdomsrådet ett mindre anslag till administrationskostnader, t.ex. 5kr.

 

Årsmötet fastställer indelningar av föreningar i olika grupper, dessa blev: idrott och gymnastikföreningar, kristna föreningar, nykterhetsorganisationer, politiska organisationer, scoutföreningar och bildningsorganisationer m.fl.

Från varje grupp skall väljas två representanter och två suppleanter att ingå i ungdomsrådets styrelse. Dessutom skall ingå två representanter från institutioner, i detta fall en från länsarbetsnämnden och en från barnavårdsnämnden. Denna sammansättning fanns 1942 - 1952.

 

Från 1952  t.o.m. 1968 tillsatte även statsfullmäktige tre ledamöter och tre suppleanter, det blev då en s.k. halvkommunal sammansättning. Hit fram hade ungdomsrådet hand om ungdoms- och fritidsgårdarna.

 

1969 bröts den "kommunala delen" ut och bildade då i stället "Ungdomsstyrelsen". Linköpings Ungdomsråd blev då enbart föreningarnas organ, som efter stadgeändring 1971 fick den form som verkade fram till 1986 då Linköpings Idrottsförbund utgick och tog hand om idrottsföreningarna och deras ärenden, medan Ungdomsrådet tog hand om nykterhet, politik, religion. scout och övriga.