Rapporter 2017

September

LUR/LIF möte 13 juni

Det fanns inga frågor för varken oss eller LIF. Tjänsteman från kommunen var och berättade om sommarverksamheten i kommunen. Kommunen har sammanlagt satsat drygt 19 miljoner på aktiviteter så som kollo, chilla, pengar direkt till föreningar för verksamhet inom varje förening, aktiviteter i bostadsområdena. Tjänstemännen meddelade att något nytt datum för möte kunde inte bokas då det antagligen i fortsättningen kommer vara den nya idrottsstrategen som kommer ha hand om dessa möten, om det blir fler möten.

IOGT-NTO

IOGT-NTO kontaktade LUR och fråga om hjälp med lokal. IOGT-NTO:s verksamhet kamratstöd är idag i NBV:s hus på Järnvägsgatan men då NBV kommer flytta därifrån kommer de vara utan lokal. Kontakten fråga var nu om någon av våra föreningar möjligen hade en lokal att hyra dagtid mellan ca klockan 9.00-16.00. LUR kontaktade några föreningar och en av dem tar kontaktar med vederbörande för att fortsätta diskussionen om ett samarbete.

18 april

Vid detta möte fick vi inga handlingar utskickade eller på mötet. LIF och LUR fick titta på tjänstemannens exemplar. Det var inget för oss.

15 maj

Vid detta möte var det inte mycket varken för oss eller LIF. Då LUR fått förfrågningar på när fiskefoldern kommer ut frågade LUR tjänstemannen om kommunen själva kommer göra en folder. Denne meddelade att de frågat samtliga fiskevårdsområden om fiskefoldern och de tycker inte den behöves vilket gör att fiskefoldern går i graven.

LUR:s årsmötet 24 april

Det var 11 föreningar närvarande med 13 personer, 5 närvarande ordinarie och suppleanter från styrelsen samt 2 konsulenter på årsmöte. Kommunalstyrelsens ordförande var mötesordförande. Margaretha Öberg omvaldes som ordförande liksom Lennart Jakobsson och Mathz Hjalmarsson som ordinarie ledamot. Jonas Blidelius och Hanna Davidsson omvaldes som suppleanter. Som revisor omvaldes Roger Hilmersson och Ove Sundell valdes in som revisor suppleant.

De stadgar som stadgegruppen tagit fram gick igenom och började gälla direkt då samtliga ombud godkände dem. Efter årsmötet bjöds det på smörgåstårta med kaffe eller te. Under förtäringen fick vi ställa frågor till mötes ordförande som denne svarade på. Margaretha avslutade kvällen med att tacka samtliga ombud och särskild mötesordförande för visat intresse och

överlämnade en blomma till hen. Per Rydvik hade avsagt sig omval som revisor suppleant och kunde inte närvara på årsmötet så LUR åkte förbi honom och överlämnade en blomma som tack för många års arbete för LUR där han haft många olika uppdrag.

Möte med Byrån för diskriminering i Östergötland

LUR fick en inbjudan till nätverksmöte med Byrån mot diskriminering i Östergötland den 23 maj klockan 17.30 på Katedralskolan. Det var endast LUR och Internationella kvinnoföreningen i Linköping som närvarade. De har haft nätverksmöten förut men det har kommit färre och färre på dessa möten. Byrån har inte många medlemmar i Linköping vilket de inte kan förklara. Vi fick säga vår syn på hur vi vill att nätverksmötena skall se ut samt hur vi vill att dagen för mänskliga rättigheter skall firas. LUR meddelade att nätverksmöten är intressanta om de har något innehåll, det är alltid bra med samarbete och få ett ansikte på andra föreningar/organisationer. Vi var överens om att varje träff skall vara ”matnyttigt”, att exempelvis bjuda in polis, kommun och andra som arbetar/kommer i kontakt med mänskliga rättigheter/våld. Ju mer vi lär oss ju lättare är det att motverka. Att ha med någon från kommunen i nätverksgruppen vore bra. Mötet var intressant och vi fick verkligen säga vår mening.

Mars

LUR/LIF möte 14 februari

Det fanns inga frågor som berörde LUR eller våra föreningar.

Stadgeändring möte 6 februari

Stadgegruppen träffades för att fortsätta arbetet med stadgeändring. Vid detta möte blev vi klara med alla stadgarna. De sammanställs och skickas ut till gruppen innan det går ut till styrelsen för godkännande.

Informationsmöte angående bidrag till sommarverksamheten 2017

LUR närvarade på mötet angående bidrag till sommarverksamhet 2017 den 2 mars. Tre tjänstemännen från kommunen höll i mötet. Kommunen har fått ca 4,3 miljoner kronor att fördela till föreningar/organisationer men även för kommunens egen verksamhet.

Föreningar och organisationer kan söka pengar till sommarverksamhet för åldern 6-15 år. Alla aktiviteter skall vara gratis och ingen föranmälan behövs, ge barn och ungdomar pojkar och flickor stimulans och personlig utveckling, främja integration och skapa nya kontaktytor mellan barn med olika sociala bakgrunder. Man vill tillvarata de arenor och verksamhet som finns i kommunen. Göra en samlad marknadsföring och även en samlad uppföljning. Det finns önskemål från närvarande deltagare om att vid uppföljningen även göra ha work shop. Alla ansökningar skall vara kommunen tillhanda senast den 15 mars, detta datum gäller även för KE Westmanska stiftelsen.

Januari

LUR/LIF 13 december

LUR närvarade på detta möte och fick veta att det är sista gången som det särskilda bidraget delas ut. Kommunen kommer ta en diskussion med LUR och vår fortsatta existens.

Stadgemöte 16 januari

Margaretha, Mathz och Ann träffades för att titta på LUR:s stadgar och göra ett reviderings förslag. Tanken är att lägga fram förslaget till årsmötet i april 2017.

Rapporter 2016

December

Överenskommelsens referensgrupp

LUR var på möte med referensgruppen den 16 november. Där togs frågor upp som uppkommit på dialogmötet från 23 januari 2016 om ett Idéburet utvecklingscentrum i Linköping.

Mötet fick information om förstudien som har tagits fram angående inrättandet av ett idéburet utvecklingscentrum i Linköping. Den 23 januari i år hölls en workshop tillsammans med representanter från civilsamhället, och resultatet från den ligger delvis till grund för det som förstudien kom fram till. En enkät skickades också ut från Skill för ungefär ett år sedan till civilsamhället i Linköping. I korthet kom förstudien fram till följande:

-Vid mötet den 23 januari var flera positiva till att det behövs ett idéburet utvecklingscentrum i Linköping.

-De flesta önskar att det drivs av en huvudman, oberoende av kommunen, i form av en ideell förening.

-Kommunen ser positivt på ett idéburet utvecklingscentrum då det innebär en mer effektiv ingång till föreningarna – som här samlas under ett paraply. På så vis kan gemensamma frågor som berör idéburen sektor drivas på ett tydligare sätt.

-Föreningslivet behöver själva driva processen och utvecklingen vidare.

-Bygg om Ånestad ridhus till en lokal för spontanidrott, svar på medborgarförslag. Detta blir det avslag på.

-Tilläggsbudget för 2017 med anledning av ökat flyktingmottagande.

Kultur- och fritidsnämnden söker 2,9 miljoner kronor varav 300 000 kronor kommer att läggas på föreningsbidrag.

Valla ponnyklubb, ansökan om bidrag:

Söker för sin satsning på handikappade. I övrigt inget som berör LUR.

Hattrick, ansökan om bidrag:

Det är beviljat 40 000:- om de kan komma med ett bra argument. Det är en fotbollunion för träning i första hand för de som bor i Skäggetorp.

Skyltenområdet, Utredningsuppdrag:

Det är på gång med hel renovering av hela kvarteret och det kommer att bli bra menade tjänstemännen.

LUR/LIF 20 september

Inget speciellt togs upp

Oktober

Sturefors 3 oktober

Kristina informerade att det kommer gå ut en inbjudan till alla föreningar med en förfrågan om vad man vill med Samarbetskommittén. Mötet är den 8 november.

September

Leader Folkungaland

Leader går ut med att föreningarna kan söka 20 000 kronor till verksamhet. Ansökan skall vara inne senast den 15 september. Det lägsr ut den på hemsidan samt att det e-postas ut till våra medlemsföreningar.

LUR/LIF möte 14 juni

De handlingar som var föreningsanknutna handlade endast om idrott.

Sturefors

Ann och Margaretha var tillsammans med Kristina på möte angående samarbetskommitténs vara eller icke vara i Sturefors. En grupp vill nu avveckla samarbetskommittén och starta en annan form av samarbetsgrupp där samtliga föreningar men även enskilda medlemmar får erbjudande om att delta. Varje förening betalar en medlemsavgift. Som det är idag betalas ingen medlemsavgift till samarbetskommittén. Alla närvarande var överens om att någon form av samarbetsorganisation är viktig. Hur organisationen kommer att se ut är mötet oense om. En del vill ha en organisation där både föreningar och enskilda kan bli medlemmar. En del vill att medlemmarna inte skall behöva betala medlemsavgift. Både bygdelaget och samarbetskommittén kommer nu att ta med sig frågan till respektive medlemsmöte för att diskutera vad de anser om samarbetsorganisation i Sturefors.

Gistad

LUR har deltagit i möte med samarbetsgruppen i Gistad angående deras projekt idé. Deras ambitioner är höga då de vill göra en ”uppfräschning” av grillplatsen i spåret i Gistad. De är nu så långt gångna att de skall börja skriva ansökan till Leader som de räknar med att lämna in under hösten.

Fiskefolder

En tjänsteman på kommunen har varit i kontakt med LUR med frågan om fiskefoldern fanns online? Då LUR endast har i uppdrag av kommunen att sammanställa, trycka och distribuera den har vi inte befogenhet att lägga ut den på kommunens hemsida. Hon arbetar på kommunen och ville ha underlaget till att kunna lägga ut den på kommunens hemsida då hon fått ett flertal önskemål om att den skall finns online. LUR skickade över underlaget till henne.

Ensamkommande flyktingbarn, prova på dag

Ann föreslår att vi har vår prova på dag tillsammans med medlemsföreningarna under v 44 då det är höstlov. Frågan är var vi skall vara. Förslag kom upp om att kanske samarbeta med Fontänen. Ann kontaktar Fontänen och hör om ett samarbete skulle vara intressant.

Framtidsgymnasiet har kontaktade Ann och frågade om LUR tillsammans med LIF kunde komma till skolan för att prata föreningsverksamhet med den klass de har för ensamkommande ungdomar. Ann tar kontakt med LIF och hör hur deras intresse är. En enkät tas fram där var och en skriver vilken verksamhet de är intresserad av och lämnar namn och kontaktuppgifter. LUR och LIF tar sedan kontakt med berörd förening och slussar ungdomarna vidare.

Juni

Fiskefolder

Fiskefoldern är nu snart färdig och kommer att distribueras ut snarast.

Gistad

Gistad scoutkår har kontaktat Ann för att diskutera en projekt idé. Gistad scoutkår tillsammans med Gistad sport- och motionsklubb vill bygga upp en till två vindskydd och göra iordning den grillplats som finns vid elljusspåret i Gistad samt göra en hinderbana i anslutningen till grillplatsen. De vill nu ha hjälp med turerna ”från idé till ansökan”. Ann har lovat att bistå dem med det LUR kan men LUR kommer inte att vara projektansvarig.

Ansökan om bidrag till verksamhet för ensamkommande flyktingbarn

Vi har fått beslut på vår ansökan om bidrag från omsorgsnämnden. Det kom in 26 ansökningar varav en var ofullständig och en var ett projekt som är statligt finansierat. Det var alltså 24 föreningar som fick dela på 100 000 kronor. Alla föreningar utom en fick mindre bidrag än vad de sökte. LUR sökte 20 000 kronor men blev beviljade 5 000 kronor.

April

Leader Folkungaland 4 april

LUR deltog i mötet med Leader Folkungaland. Mötet informerade om hur den nya organisationen ser ut och hur regelverket fungerar för bland annat ansökningar. Vi tror denna period blir enklare då verksamheten är uppbyggd på ett annat sätt där man har mer kontroll över beslut och regler.

Denna period finns inte Länsstyrelsen med som en instans utan allt sköts av Jordbruksverket. Denna period har Jordbruksverket tagit fram ansökningsblanketter som man fyller i online. Den som skriver ansökan måste ha fullmakt från föreningen samt en e-legitimation. Man kan nu lämna in ansökningar om projekt. Det kommer vara 4 tillfällen per år då LAG styrelsen tar beslut om ansökningar, 2 vår och 2 höst.

Möte med politiker 21 mars

LUR träffade två politiker som sitter i kultur- och fritidsnämnden. En av dem tog kontakt med LUR för en träff. Nämnden har delat upp sig i bevaknings grupper så de är en grupp. Det var ett bra möte där LUR fick chansen att framföra våra och föreningarnas frågor och problem. Bland annat pratades det om att LUR saknar den kontakt med politiker som LIF har i idrottsrådet. Man kom fram till att man skulle försöka träffas några gånger per år i en sådan här konstellation. De höll också med om att bidragen inte justerats upp på många år. Det bidrag vi får av kommunen räcker inte till de kostnader vi har vilket de förstod.

LUR/LIF möte 10 mars

Detta möte ställde tjänstemannen på kommunen in.

Mars

Uppvaktning av anställd på lokalbokning/bidra som går i pension

Leif och Margaretha uppvaktade tjänsteman med ett presentkort på Östgöta Teatern. Det blev uppskattat och hen blev överraskad.

LUR/LIF möte 16 februari

Det var ingenting för oss eller våra föreningar.

Januari

Möte Gistad

LUR träffade representanter från Gistads föreningar. LUR presenterade den projektidé som kommit fram av förstudien. Deltagarna tycker idén är bra och kommer nu ta med sig tankarna till respektive förening och diskutera och återkomma med synpunkter.

Rapporter 2015

December

LUR/LIF möte 8 december

Vid detta möte kunde LUR inte delta. LUR kontaktade tjänstemannen på kultur- och fritidsnämnden och tillsammans gick de igenom handlingarna. Det var inga frågor som berörde LUR och våra föreningar.

Majblomman möte 2 december

LUR sitter med i majblomman som kassör. Majblomman har fått in 259 ansökningar i höst, vilket är rekord för Linköpings föreningen. Majblomman riks har gjort avtal med Kapp Ahl och får köpa presentkort med 20 % rabatt och Lekia med 15 % rabatt. I år har 190 000 kronor delats ut. Mellan åren 2000-2014 har Linköpings föreningen delat ut 2,7 miljoner kronor. Majblomman söker efter fler föreningar som är villiga att sälja majblommor.

November

LUR/LIF möte 3 november

Vid detta möte togs bland annat följande punkter upp: kulturskolan-överflyttning av Linköpings kulturskola från utförarstyrelsen till kultur- och fritidsnämnden. Detta innebär att kultur- och fritidsnämnden tar tillbaka ansvaret för kulturskolan.

Ansökan om särskilda bidraget 2016. Det förslag som tjänstemannen tagit fram är att samtliga (LUR, LIF, Korpen, Studenters IF och handikappidrotten) får samma bidrag 2016 som 2015.

Oktober

Dialogmöte kommunen angående flyktingsituationen 22 oktober

Det var ca 50 personer närvarande som representerade föreningar och organisationer. Borgmästaren hälsade alla närvarande välkomna och lämnade över ordet till kommunens tjänstemän som berättade hur situationen ser ut idag.

Kommunen planerar för att öppna ett ankomstboende inom de närmaste veckorna. Mellan den 1 september och 20 oktober har det kommit 128 ensamkommande barn till Linköping. De kommer oftast nattetid och man ser att ålder på dem sjunker och de flesta är från 12 år och uppåt. För de yngre barnen vill man helst ha familjehem. Kommunen behöver fler familjehem då de som finns börjar bli överbelastade. Kommunen efterfrågar även ”transportörer” det är personer som kan

ställa upp och skjutsa flyktingar till olika ställen så som skola och aktiviteter. De flesta kommer från Afghanistan, Irak och Syrien. Till Linköping har inte så många familjer kommit ännu men tjänstemännen meddelade att de är på väg.

Omsorgsnämnden har vid sitt nämndmöte den 21 oktober tagit beslut om att avsätta 100 000 kronor till föreningsbidrag för 2015 för insatser för flyktingar. Man har även avsatt 200 000 kronor för det samma för 2016. ”Bidraget syftar till att förebygga sociala problem och bidra till en sammanhållen stad genom frivilligbaserade insatser för att inkludera flyktingar och asylsökande i det svenska samhället”. Varje förening/organisation kan beviljas ett bidrag med max 10 000 kronor. Man har gjort en prioriterad ordning på ansökningar om de skulle få in fler ansökningar än avsatt bidrag, som ser ut enligt följande:

1.Stöd till studier och språkträning för flyktingbarn

2.Upprättande av kontakter med svenska samhället för flyktingbarn

3.Upprättande av kontakter med svenska familjer och svenska samhället för nyanlända flyktingar

4.Upprättande av kontakter med svenska familjer och svenska samhället för tidigare anlända flyktingar

Det var även denna gång workshop men skillnaden nu var att vi själva fick besluta om vad vi ville diskutera, det blev 5 grupper:

1.Hur kan vi organisera fadder/vänprojket på bästa sätt

2.Hur kan vi organisera fritidsaktiviteter för nyanlända

3.Vad kan civilsamhället göra för de familjer som placerats av Migrationsverket på Glyttinge camping?

4.Samordning

5.Samarbete med internationella studenter

LUR deltog i gruppen som pratade om hur kan vi organisera fritidsaktiviteter för nyanlända. Det var 14 stycken i gruppen bland annat var Aktiv Ungdom, Johannelund Scoutkår, Valla Scoutkår och Ryttargårdskyran från våra medlemsföreningar. I gruppen fanns mycket idéer om vad man kan göra och många är i startskedet för att starta upp verksamhet. Bland annat har Medborgarskolan sökt och fått medel för ensamkommande barn. Projektet går ut på att vara en länk mellan barn och ungdomar och föreningslivet samt läxhjälp.

Det man efterfrågade var att någon skulle sammanställa vad det finns för verksamhet att erbjuda som sedan skulle skickas ut till de boende och familjehem där ensamkommande barn och familjer finns. LURs ordförande meddelade att LUR och LIF finns samt att vi fick reda på att studieförbunden har motsvarande paraply organisation. LUR:s ordförande vände sig till LUR:s konsulent och frågar om LUR kan göra en sammanställning för LUR, LIF och studieförbunden. Konsulenten tar tag i frågan.

Varje grupp fick göra en kort redovisning vad gruppen kommit fram till

Tjänstemän, borgmästare och kommunalråd var alla tacksamma och glada över alla närvarandes engagemang.

Referensgruppen gällande överenskommelsen 20 oktober

LUR deltog på "Möte med referensgruppen för överenskommelsen!" för att diskutera inbjudan till dialogmöte (liknande det som kommunen arrangerade på Brigaden 2013). Tema för detta möte

är att skapa ett lokalt " Idéburet utvecklingscentrum", datumet fastställdes till den 23 januari 2016, platsen ej fastställd. Efter förra mötet har en enkät skickats ut till föreningarna.

LUR/LIF möte med Kultur- och fritidsnämnden 8 oktober

LUR / LIF hade tillsammans fått 15 minuter för sina presentationer, således 7,5 minuter var.

LUR presenterade sig och sin verksamhet. Vad har vi gjort genom åren och vad vi kommer att arbeta med framöver. LUR lyfte även fram att de föreningar som inte har med idrott att göra är viktiga för människors hälsa samt för samhällets överlevnad.

LUR/LIF möte 6 oktober

Vid detta möte fanns inga frågor som berörde LUR:s föreningar.

Överenskommelsen

LUR närvarade på möte den 9 september. Gruppen diskuterade ett idéburet utvecklingscentrum i Linköping. Man diskuterade även det nya föreningsregistret. Mötet gick igenom den enkät med frågor angående ett utvecklingscentrum som skall skickas ut till föreningar. Den 28 november är det föreningsmässa för alla föreningar och organisationer som vill delta. Det kommer att bli ett dialogmöte i november eller januari, detta beslutas om vid nästa möte den 20 oktober 2015.

Dialogmöte om att stötta flyktingar 1 oktober

LUR deltog i mötet på Stadsmissionens café på Ågatan. Lokalen fylldes med förenings/organisationer som är villiga att ställa upp för människor på flykt. Kommunalråd och borgmästare hälsade välkomna till dagens möte. Mötet fick information om hur situationen ser ut i Linköping av socialkontorets personal. Det sista kvartalet har det varit kraftig ökning av flyktingar både av familjer och ensamkommande barn. Flyktingar kommer från Irak, Syrien, Afghanistan och Somalia.

Efter information och frågestund satte vi oss i grupper för workshop. Vi diskuterade vad vi gör idag, hur vi kan samarbeta och vilka resurser behöver föreningar/organisationer. När varje grupp redovisade kom många förslag på vad vi kan göra, vad som saknas, vad föreningar/organisationer saknar för resurser och vad görs redan idag för dessa människor. Det är många föreningar/organisationer som har bra och fungerande verksamhet redan nu men mycket saknas och det behövs mer.

Kommunalråd meddelade att kommunen kommer om några veckor avsätta 100 000 kronor för 2015 som föreningar/organisationer kan söka för olika insatser. 200 000 kronor kommer att avsättas 2016.

September

Årsstämma Folkungaland 30 september

LUR deltog på extra årsstämman för Leader Folkungaland. De punkter som sköts upp vid stämman den 12 augusti behandlades och klubbades på detta möte. Nu finns en komplett styrelse och stadgarna är godkända. Nu skall handlingarna skickas till Jordbruksverket för godkännande innan det konkreta arbetet kan påbörjas. LUR tror att denna Leader period (2014- 2020) blir bättre och enklare för både Leader Folkungaland och de som söker projekt.

LUR/LIF möte 8 september

Detta möte blev inte så långdraget då det inte var så mycket att diskutera. De frågor som LUR och LIF var mest intresserade av var informationsärenden eller sekretessbelagda vilket gjorde att tjänstemännen inte kunde svara helt och hållet på frågorna eller inte svara alls vid detta möte.

Augusti

Årsstämman Folkungaland 12 augusti

Onsdagen den 12 augusti närvarande LUR på mötet för nybildande av föreningen Folkungaland. Det gamla Leader Folkungaland finns inte mer då en ny Leader

Den 30 september kommer ännu ett möte att genomföras då det måste vara två möten efter varandra för att föreningen skall godkännas av Jordbruksverket.

Vid detta möte fick vi lite information hur den nya organisationen kommer vara organiserad och vad som krävs av både Folkunga föreningen och av de som ev kommer ansöka om bidrag. Jordbruksverket kommer denna period att ha högre krav på Folkungaland och ansökarna. Folkungaland kommer att innefatta följande kommuner: Finspång, Linköping, Mjölby, Motala, Vadstena, Åtvidaberg samt Borgs församling i Norrköpings kommun. Man sökte 49 miljoner men blev beviljade 35 miljoner. Folkungaland har inte fått något bidrag från social och regionalfonderna, dessa fonder gav inte så mycket pengar så mötesordförande tycker detta inte är så negativt som det låter. Max 25 % av det beviljade bidraget får går till personal kostnader. Det kommer införas ett poängsystem vilket innebär att man får poäng för olika delar i ansökans utformning. För att en ansökan skall gå igenom måste ansökan uppnått minst 500 poäng för att godkännas. Så som vi förstod det är detta ett bra system då ansökaren och Folkungaland då har ryggen fri vid eventuella frågor från Jordbruksverket. Man räknar med att börja ta emot ansökningar i mars 2016, vilket är senare än planerat.

I Styrelsen är det 36 ledamöter med ordförande inräknad. Från varje medlemskommun skall kommunen utse 2 representanter (1 ordinarie och 1 suppleant), 1 skall komma från näringslivet, 1 från den ideella sektorn samt 1 suppleant och 1 valberedning. Varje kommun får även utse en ungdom som adjungeras till möten. Halva styrelsen skall väljas på 2 år och halva på 1 år samt att något kön inte får överrepresentera mer än max 60 %. Valberedningen har inte kunnat fylla alla platser och heller inte vilka som är valda på 2 respektive 1 år. Detta skall vara klart till nästa möte. De som är valda från kommunens sida kan bytas ut under tiden då det är kommunerna som avgör vilka som skall sitta på dessa platser.

Den 30 september kommer ännu ett möte att genomföras då det måste vara två möten efter varandra för att föreningen skall godkännas av Jordbruksverket.

Juni

LUR/LIF möte 16 juni

Bokningsavgifterna för dansens hus ändras. Detta på grund av att det gynnar dansutvecklingen i Linköping, det har framförts av flera parter både från det ideella/amatör danslivet som det professionella dansare/koreograferna i Linköping och regionen att avgifterna har varit höga i relation till dansaktörernas ekonomi. Avgifterna sänks från de fastställda avgifterna som togs 2012. Nya taxan är 150 kr/h avser föreningar med ungdomsverksamhet (7-20 år), förr 200 kr/H, 300 kr/h avser föreningar med vuxenverksamhet, skolor samt övriga, förr 400 kr/h, 600 kr/h för arrangemang, helgdygnstaxan är oförändrade.