Länkar

 

Leader Folkungaland – bedriver landsbygdsutveckling enligt Leadermetoden

www.leaderfolkungaland.se

 

Linköpings kommun

www.linkoping.se

 

Sveriges föreningar – organisation som stödjer paraplyorganisationer samt påverka och vara en röst nationellt i frågor som berör föreningslivet

www.sverigesforeningar.se

 

Studieförbundet NBV – Nykterhetsrörelsens bildningsverksamhet

www.nbv.se/avdelningar/ostergotland/

 

 

Bidrag att söka

 

Allmänna Arvsfonden

Bidrag till nyskapande och utvecklande projekt för barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning.

www.arvsfonden.se

 

Brottsförebyggande rådet

Bidrag till försöks- och utvecklingsprojekt på lokal nivå som kan bidra till ny kunskap om brottsförebyggande arbete

www.bra.se

 

Brottsofferfonden

Bidrag kan sökas till brottsofferinriktade projekt och verksamhet.

www.brottsoffermyndigheten.se

 

Karin och Ernst August Bångs stiftelse

Bidrar till att främja social utveckling och fostran av barn och unga upp till 18 år. Bidrag kan sökas till läger, kurser, mötesverksamhet och information och liknande.

www.bangs-stiftelse.se

 

Crafoordska stiftelsen

Bidrar till vård och fostran samt utbildning för barn och ungdomar.

www.crafoord.se/

 

Kronprinsessan Margarethas Minnesfond

Bidrag till sociala och välgörande ändamål där verksamhet anses vara till allmänt gagn.

www.margaretas-minnesfond.org

 

Prins Gustaf Adolfs och prinsessan Sibyllas minnesfond

Bidrag till projekt som genomförs för barn och ungdomar.

www.gafonden.com

 

Skandias stiftelse Idéer för livet

De arbetar för förebyggande verksamhet för barn och ungdomar. Det kan tillexempel handla om projekt som riktar sig till föräldrar eller ledare.

www.skandia.se/ideer

 

Statens kulturråd

Bidrag som syftar till att främja mångfald, jämställdhet och kvalitet. Kultur för barn och ungdom och mångkulturella frågor ser som särskilt viktiga områden.

www.kulturradet.se/bidrag

 

Stiftelsen Lars Hiertas Minne

Bidrag ges till vissa sociala ändamål samt ansökningar från allmännyttiga föreningar.

www.larshiertasminne.se

 

Åhlén-stiftelsen

Bidrar till barn och ungdomars vård, fostran eller utbildning.

www.ahlenstiftelsen.se

 

 

Bidrag att söka från kommunen

 

Verksamhetsbidrag

Bidrag utgår till föreningars gruppverksamhet bland barn och ungdomar i åldern 7 till och med 20 år.

Ansökningsdatum:15 februari och 15 augusti.

Länk till verksamhetsbidrag

 

Lokalbidrag

Bidrag är för att täcka en del av föreningens lokalkostnader för barn- och ungdomsverksamhet i relation till medlemsantalet.

Ansökningsdatum: 1 april

Länk till lokalbidrag

 

Ledarutbildningsbidrag

Bidrag är till för att stödja föreningarnas ledarutbildningar.

Ansökningsdatum:15 februari och 15 augusti.

Länk till ledarutbildningsbidrag

 

Lägerbidrag

Bidraget är till för att stödja barn och ungdomsföreningars lägerverksamhet. Endast för bosatta eller skrivna medlemmar i Linköpings kommun

Ansökningsdatum:15 februari och 15 augusti

Länk till lägerbidrag

 

Driftsbidrag

Bidraget utgår till föreningar som har egen anläggning.

Ansökningsdatum: 1 april.

Länk till driftsbidrag

 

Tävlingsarrangemangsbidrag

Bidrag kan utgå till tävlingsarrangemang till exempel SM, riksmästerskap eller liknande hög internationell eller nationell nivå

Ansökningsdatum: 3 månader före genomförandet.

Länk till tavlingsarrangemangsbidrag

 

Kulturarrangemang

Bidrag är ofta ett underskottstäckningsbidrag och utgår först efter genomfört och slutredovisat arrangemang varefter den slutliga bidragsnivån fastställs inom beslutat maxbelopp.

Ansökningsdatum: minst 6 veckor före planerat arrangemang. 

Länk till kulturarrangemang

 

Särskilda bidrag-projektbidrag

Bidrag utgår till föreningars gruppverksamhet för barn och ungdomar
Bidraget avser i första hand:

Ansökningsdatum: 3 månader före genomförandet

Länk till särskilda bidrag / projektbidrag