Länkar

 

Leader Folkungaland – bedriver landsbygdsutveckling enligt Leadermetoden

www.leaderfolkungaland.se

 

Linköpings kommun

www.linkoping.se

 

Sveriges föreningar – organisation som stödjer paraplyorganisationer samt påverka och vara en röst nationellt i frågor som berör föreningslivet

www.sverigesforeningar.se

 

Studieförbundet NBV – Nykterhetsrörelsens bildningsverksamhet

www.nbv.se/avdelningar/ostergotland/

 

 

Bidrag att söka

Kommunens bidrag till barn och ungdomsföreningar

 

En förening kan söka bidragen om de uppfyller nedanstående krav

 

Anläggningsbidrag för mötesplatser

Här ligger bidragsformerna driftsbidrag, lokalbidrag och anläggningsbidrag.

Ansökningsdatum 25 februari.

 

Verksamhetsbidrag

Åldersgränsen 7-25 år
Ansökningsdatum är 25 februari och 25 augusti
Ansökan sker endast digitalt via it-stödet Interbook GO
Ett högre deltagarstöd per bidragsberättigad flicka och deltagartillfälle
Extra ledarstöd

 

Utvecklingsbidrag
Bidraget skall uppmuntra föreningarna till verksamhetsutveckling/verksamhetsförändringar. Detta bidrag skall sökas på specifikt dokument. Man träffar en tjänsteperson på kultur- och fritidskontoret där man gör en kort presentation av sina idéer på ca 10-20 minuter. I detta bidrag kan man ansöka om utbildning och läger m.m. Ansökan börjar med att föreningen när som helst under året skickar in en digital ansöka via kommunens IT-stöd Interbook GO. Därefter följer ett dialogmöte, som sker två gånger per år, vår och höst.

 

Länken till kommunens bidragsregler för barn och ungdoms föreningar:  https://www.linkoping.se/globalassets/gemensamt/sjalvservice/uppleva-och-gora/foreningsbidrag/kultur--och-fritidsnamnden/bidragsregler-for-barn--och-ungdomsforeningar-2019.pdf?49226b

 

 

Allmänna Arvsfonden

Bidrag till nyskapande och utvecklande projekt för barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning.

www.arvsfonden.se

 

Brottsförebyggande rådet

Bidrag till försöks- och utvecklingsprojekt på lokal nivå som kan bidra till ny kunskap om brottsförebyggande arbete

www.bra.se

 

Brottsofferfonden

Bidrag kan sökas till brottsofferinriktade projekt och verksamhet.

www.brottsoffermyndigheten.se

 

Karin och Ernst August Bångs stiftelse

Bidrar till att främja social utveckling och fostran av barn och unga upp till 18 år. Bidrag kan sökas till läger, kurser, mötesverksamhet och information och liknande.

www.bangs-stiftelse.se

 

Crafoordska stiftelsen

Bidrar till vård och fostran samt utbildning för barn och ungdomar.

www.crafoord.se/

 

Kronprinsessan Margarethas Minnesfond

Bidrag till sociala och välgörande ändamål där verksamhet anses vara till allmänt gagn.

www.margaretas-minnesfond.org

 

Prins Gustaf Adolfs och prinsessan Sibyllas minnesfond

Bidrag till projekt som genomförs för barn och ungdomar.

www.gafonden.com

 

Skandias stiftelse Idéer för livet

De arbetar för förebyggande verksamhet för barn och ungdomar. Det kan tillexempel handla om projekt som riktar sig till föräldrar eller ledare.

www.skandia.se/ideer

 

Statens kulturråd

Bidrag som syftar till att främja mångfald, jämställdhet och kvalitet. Kultur för barn och ungdom och mångkulturella frågor ser som särskilt viktiga områden.

www.kulturradet.se/bidrag

 

Stiftelsen Lars Hiertas Minne

Bidrag ges till vissa sociala ändamål samt ansökningar från allmännyttiga föreningar.

www.larshiertasminne.se

 

Åhlén-stiftelsen

Bidrar till barn och ungdomars vård, fostran eller utbildning.

www.ahlenstiftelsen.se