Stadgar

Linköpings Ungdomsråd

Stadgar 2017

§ 1 ÄNDAMÅL

Linköpings Ungdomsråd är ett samarbetsorgan för föreningar och andra organisationer inom Linköpings kommun, med verksamhet för barn och ungdomar inom nykterhet, politik, religion, scouter och övriga. Linköpings Ungdomsråd är en demokratisk uppbyggd organisation.

Linköpings Ungdomsråds uppgift är:

att

verka för att barn och ungdomar, i Linköpings kommun, ges möjligheter till

 

fritidsaktiviteter och inflytande,

att

fungera som ett remissorgan i frågor som berör medlemsföreningars

 

kompetensområde,

att

vara kontakten mellan medlemsföreningarna och kommunala och andra

 

myndigheter/organisationer angående planering för barn- och ungdomars

 

verksamhet,

att

genom sammankomster och diskussioner mellan medlemsföreningar och

 

inbjudna gäster bidra till större förståelse och kunskap om sin egen och

 

varandras verksamhet,

att

stödja medlemsföreningar att nå ut till barn och ungdomar,

att

verka för utbildning av förtroendevalda och ledare till föreningars barn- och

 

ungdomsverksamhet

att

verka för tillkomsten av förenings- och samlingslokaler,

att

verka för förståelse mellan barn- och ungdomsorganisationer i andra länder,

att

verka för andra ungdomssatsningar inom kommunen.

§2 MEDLEMSKAP Mom 1

Linköpings Ungdomsråd består av föreningar med verksamhet för barn och ungdomar inom Linköpings kommun.

 

Mom 2

Föreningen ansöker om medlemskap, godkänner Linköpings Ungdomsråds stadgar och betalar av årsmötet beslutad årsavgift.

 

Mom 3

Linköpings Ungdomsråds styrelse har rätt att avstänga föreningar som inte svarar upp mot Linköpings Ungdomsråds stadgar eller på annat sätt skadar Linköpings Ungdomsråd. Slutgiltigt beslut om uteslutning beslutas av årsmötet.

§3 REPRESENTATION

Varje medlemsförening som betalat medlemsavgift innevarande år, senast 31 mars, har rätt att utse en representant och en ersättare att delta i årsmöte. Varje ombud kan bara representera en förening.

§4 ÅRSMÖTE Mom 1

Det högsta beslutande organet för Linköpings Ungdomsråd är årsmötet. Årsmötet består av Linköpings Ungdomsråds styrelse, revisorer och valda ombud från medlems- föreningarna.

Mom 2

Till årsmöte kallar Linköpings Ungdomsråds styrelse. Årsmöte ska hållas, varje år, före april

månads utgång. Kallelse till årsmöte skickas ut senast sex veckor innan årsmötet. Handlingar till årsmötet ska finnas tillgängliga senast en vecka innan mötet.

 

Mom 3

Extra årsmöte skall sammankallas om ordinarie årsmötet så beslutar, om minst 2/3 av medlemmarna begär det eller då styrelsen eller revisorerna finner det nödvändigt. Kallelse skickas ut senast fyra veckor innan extra årsmöte och endast de ärenden som angivits i kallelsen får behandlas.

 

Mom 4

Varje medlemsförening som betalat medlemsavgift året innan årsmötet har rätt

att lämna in motioner till årsmöte. Motion ska lämnas till styrelsen för Linköpings Ungdomsråd senast fyra veckor innan årsmötet.

 

Mom 5

Vid all röstning inom Linköpings Ungdomsråd har varje ombud en röst. Inga röstfullmakter tillämpas. Omröstning sker öppet, såvida inte sluten omröstning begärts. Alla frågor avgörs med enkel majoritet. Vid lika röstetal har röstberättigad ordförande utslagsröst. Sluten omröstning ska ske vid personval om det finns mer än ett förslag. Vid lika antal röster, i sluten omröstning, avgörs valet genom lottning. Styrelsens ledamöter och ersättare har samma befogenheter som ombuden, utom vid beslut om ansvarsfrihet och val av revisorer då de endast har yttrande- och förslagsrätt. Vid årsmötet får inga andra ärenden än de som förekommer i den utsända föredragningslistan behandlas om inte årsmötet med minst 2/3 majoritet beslutar annorlunda.

Mom 6

Vid ordinarie årsmöte skall följande behandlas:

a)Mötets öppnande

b)Val av ordförande att leda mötet

c)Val av mötes sekreterare

d)Val av två justerare och två rösträknare

e)Fastställande av dagordningen

f)Fastställande av röstlängd

g)Övriga frågor att ta upp under mötet

h)Beslut att kallelse till årsmöte gått ut i tid

i)Styrelsens verksamhetsberättelse

j)Resultat och balansräkning

k)Revisorernas berättelse

l)Fastställande av balansräkning

m)Beslut i anledning av vinst eller förlust

n)Styrelsens ansvarsfrihet

o)Propositioner och beslutsunderlag 1 medlemsavgift

2 arbetsplan

3 arvode/ersättning

4 budget

5 fastställande av antal ledamöter, ersättare och valberedning

6 övriga

p)Motioner

q)Val av ordförande för ett år

r)Val av styrelseledamöter för en tid av två år samt ersättare för en tid av ett år

s)Val av revisor för en tid av två år samt ersättare för en tid av ett år

t)Övriga val

u)Val av valberedning

v)Övriga ärenden, som stadgeenligt väckts

w)Avslutning

 

Mom 7

Vid extra årsmöte skall förekomma

a)Mötets öppnande

b)Val av ordförande att leda mötet

c)Val av mötes sekreterare

d)Val av två justerare och två rösträknare

e)Fastställande av dagordningen

f)Fastställande av röstlängden

g)Beslut att kallelsen till extra årsmöte gått ut i tid

h)Behandling av ärenden för vilka mötet sammankallats

i)Avslutning

§ 5 VERKSAMHET- och RÄKENSKAPSÅR

Verksamhets- och räkenskapsår skall vara 1 januari till 31 december

§6 STYRELSEN Mom 1

Linköpings Ungdomsråds verksamhet leds, då årsmötet inte är samlat, av styrelsen i enlighet med dess stadgar och den verksamhetsplan som årsmöte beslutat.

 

Mom 2

Styrelsen väljs av ordinarie årsmöte för tiden fram till dess ny styrelse väljs.

Styrelsen består av ordförande och minst fyra ordinarie ledamöter samt minst två ersättare. Revisorerna är två ordinarie och två ersättare. Ordinarie ledamöter och revisorer väljs växelvis med två ledamöter och en revisor vartannat år.

 

Mom 3

Styrelsen sammanträder minst sex gånger per år och i övrigt då ordförande eller minst en tredjedel av styrelsens ledamöter eller revisorer kallar till möte.

 

Mom 4

Styrelsen är beslutmässig då minst halva antalet ledamöter är närvarande.

 

Mom 5

Styrelsen uppgifter:

att

senast två veckor efter ordinarie årsmöte hålla ett konstituerande möte

att

inom sig utse vice ordförande, kassör, sekreterare och personalansvarig

att

ansvara för Linköpings Ungdomsråds ekonomiska förvaltning

att

i enlighet med dessa stadgar och årsmötets beslut planlägga, leda och inför

 

årsmötet svara för ungdomsrådets verksamhet

att

utse ledamöter till kommittéer/arbetsgrupper för särskilda ärenden, att

 

upprätthålla kontakter och bistå anslutna medlemsföreningar, att avge yttrande

 

över inkomna motioner och remisser.

att

vid behov tillsätta och vara arbetsgivare till anställda.

att

arkivera dokumentation

att

skaffa medel för verksamheten. Ansöka om kommunbidrag och andra för

 

föreningen aktuella bidrag,

att

upprätta verksamhetsplan och budget för organisationen.

att

löpande hålla medlemmarna uppdaterade om aktuell information från

 

kommunen och andra myndigheter

att

protokollföra föreningens möten.

att

minst en gång per år förutom årsmötet kalla anslutna föreningar till

 

medlemsmöte

§ 7 VALBEREDNING

Linköpings Ungdomsråds valberedning ska bestå av det antal ledamöter som årsmötet beslutar, så jämt som möjligt fördelat på intressegrupperna inom medlemsföreningarna nykterhet, politik, religion, scouter och övriga.

§ 8 STADGEÄNDRING

Ändring av dessa stadgar kan ske genom beslut vid ordinarie årsmöte med minst två tredjedels majoritet. Eller genom samstämmiga beslut vid två på varandra följande medlemsmöten, varav det ena ska vara ordinarie årsmöte. Mellan dessa båda möten måste det gå minst 30 dagar. Stadgeändringen gäller från den tidpunkt mötet beslutar.

Beslut om fördelning av Linköpings Ungdomsråds tillgångar fattas av årsmötet i samband med upplösningen.

.